Waar staan we voor?

Waar staan we voor?
Wij zijn een openbare scholengemeenschap. Dat houdt in dat de leerlingen in
contact komen met alle politieke en levensbeschouwelijke ideeën die zij later ook
tegen zullen komen.
Wij dringen niemand een overtuiging op maar geven onze leerlingen de ruimte hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Dit kan alleen in een goede, open sfeer waarbij iedereen gelijkwaardig is.
Concreet worden deze uitgangspunten vertaald in:
 

  • geen discriminatie bij de toelating op grond van godsdienst, politieke overtuiging, ras, geslacht, afkomst of seksuele voorkeur;
  • geen financiële drempel bij de toelating tot de school;
  • pluriformiteit: de school als ontmoetingsplaats van mensen met allerlei opvattingen;
  • het vormen van een eigen mening en het respecteren van andere meningen;
  • medezeggenschap: gelijke democratische rechten voor allen;
  • veel aandacht voor buiten – de – les – activiteiten, waardoor leerlingen met zoveel mogelijk aspecten van de samenleving in aanraking komen;
  • bevorderen van emancipatie en mondigheid;
  • aanbieden van levensbeschouwelijk onderwijs


Onze school heeft een breed aanbod van schooltypen en is daardoor geschikt voor leerlingen van alle niveaus.

Wat willen we bereiken?
De OSG Hengelo wil onderwijs bieden dat aansluit bij de steeds veranderende eisen van de samenleving en dat erop gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling te laten doormaken. We willen hiermee bereiken dat:

• elke leerling een passend diploma behaalt of begeleid wordt tot de arbeidsmarkt;
• elke leerling goed kan functioneren in het vervolgonderwijs;
• elke leerling goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij.

Hoe willen we ons doel bereiken?
Om ons doel te bereiken staan drie hoofdkenmerken hierbij centraal:

• Het stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming.
De moderne samenleving vraagt steeds meer om mensen die breed zijn opgeleid en communicatief zijn, want de toekomstige maatschappij vraagt flexibele inzetbaarheid, aanpassingsvermogen aan veranderende situaties en samenwerking.

• Het centraal stellen van een actieve, zelfstandig lerende leerling.
De benodigde kennis en vaardigheden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Om als volwassenen hierop te kunnen inspelen, moeten de leerlingen op school leren zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

• Het recht doen aan verschillen tussen leerlingen en het benutten van die verschillen.
Een brede vorming is alleen mogelijk als het onderwijs leerlingen uitdaagt tot actief en zelfstandig leren. Aangezien leerlingen verschillen in hun manier van leren, interesses, capaciteiten, idealen etc. zal het onderwijs hiermee rekening moeten houden.


Van deze drie hoofdkenmerken zijn vijf kernveranderingen af te leiden:

1. Vaardigheidsgericht leren.
Kennis en inzicht blijven belangrijk, maar daarnaast zal het onderwijs meer dan voorheen aandacht schenken aan vaardigheden. Het gaat dan om technische, algemeen menselijke en studievaardigheden, met een accent op hoe er wordt geleerd.

2. Begeleid leren.
De leerling heeft meer mogelijkheden om zich vaardigheden eigen te maken als hij een actieve rol krijgt toebedeeld. Het accent verschuift dus van klassikale instructie naar meer zelfwerkzaamheid van en zelfsturing door de leerling.
De docent speelt nog wel een hoofdrol maar zal steeds meer als begeleider optreden.

3. Gedifferentieerd leren.
Als we ervan uitgaan dat ieder mens recht heeft op een optimale ontplooiing, dan kan het onderwijs niet voorbij gaan aan verschillen tussen mensen. Ieder mens heeft zijn sterke en minder sterke kanten. De een leert beter door te doen, de ander is meer theoretisch ingesteld.

4. Samenhangend leren.
De kennis en vaardigheden opgedaan in de verschillende vakken, zijn geen op zichzelf staande onderdelen, maar komen ook terug in andere vakgebieden. Het is belangrijk deze samenhang in beeld te brengen.

5. Doorlopende leerwegen.
Om te komen tot een zo efficiënt mogelijke leerroute voor de leerlingen, is het nodig dat het onderwijs ervoor zorgt dat de verschillende niveaus op elkaar aansluiten.